Thêm dấu bản quyền vào tệp PDF

Đóng dấu dạng ảnh hoặc văn bản lên tệp PDF của bạn chỉ trong giây lát. Chọn kiểu chữ, độ trong suốt và vị trí.

Dấu bản quyền sẽ được thêm vào những tệp này
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang thêm dấu bản quyền...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...